Dark Reading is part of the Informa Tech Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them.Informa PLC's registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726.

Profile for kathleenrkeaton

kathleenrkeaton
Member Since: September 11, 2019
Apprentice
Posts: 1

Mot vài phan hoi cua khách hàng ve thiet bi dèn Panasonic

Led Panasonic là hãng san xuat so 1 duoc quý nguoi dùng tin chon. Chính vì dieu dó, nên tat ca nhung mat hàng tap doàn led chieu sáng Panasonic khi cho ra doi và xuat hien trên thi truong deu mang mot chat luong tot nhat và dung cu bóng dèn led Panasonic cung vay luôn dem lai nguoi su dung các SP tot nhat, theo quy chuan quy trình nhat. Và de hieu rõ hon moi moi nguoi tham khao ngay mot vài feedback cua nguoi su dung ve loai thiet bi chieu sáng dèn led chieu sáng Panasonic trong bài chia se cua TBDD Thuan Phong phía duoi ngay nhé!

>> Thông tin bang giá dèn Led Panasonic moi nhat: https://thuanphong.vn/den-led-panasonic

Mot vài dánh giá cua khách mua hàng ve thiet bi dèn led Panasonic

Dèn led Panasonic Viet Nam hãng san xuat di dau trên thi truong tính toi thoi diem này, moi nam voi hàng trieu mat hàng dèn Panasonic chat luong den tay nguoi dùng và duoc nguoi dùng feedback cao nhu sau:

Feedback cua Anh Nguyen Nam - TPHCM

Truoc dây chúng tôi su dung dèn huynh quang de chieu sáng cho không gian, nhung boi vì rat nhanh hu hai nên tôi dã thu chuyen dùng sang mat hàng bóng dèn led Panasonic và tôi vô cùng hài lòng voi loai dèn này, không chi cho do sáng tot mà nó còn giúp to chuc tôi tiet kiem thêm phan lon tien dien chi ra moi tháng.

Nhan xét cua chi Thu Thuy - quan 6 - Tp. Ho Chí Minh

That tình tôi là phu nu nên cung cha biet dung cu phát quang cua hãng nào tot trên thi truong. Nhung khi to chuc tôi den Công ty Thuan Phong de mua hàng và dã nhan duoc su giai thích tan tình tu doi ngu nhân viên dã giúp tôi chon lua duoc dòng bóng dèn chieu sáng cua hãng Panasonic. Sau thoi gian dùng chúng tôi rat vua ý boi vì nó dem den su thân thien, quý phái và toa sáng tot cho ca không gia dình chat cua to chuc tôi.

>> Xem nhieu video dèn Led Panasonic moi nhat tai: https://www.youtube.com/channel/UCMq-84yvXgqiStjJdy3FTzw

Cam nhan cua anh Minh Tú - Dong Nai

Chi có the nói TOT và hài lòng là nhung gì to chuc tôi su dung de phan hoi chung loai bóng led chieu sáng Panasonic. Boi nó không chi duoc cau tao cách tinh te, lai còn phong phú ve thiet ke, chuc nang nên thích hop voi moi môi truong, moi mong muon mà chúng tôi mong lap dat. Hon the nua, dèn led Panasonic góp phan tao thêm diem nhat hoàn my hon cho môi truong song.

Bóng dèn led chieu sáng Panasonic luôn làm hài lòng tat ca các quý khách, ke ca các khách hàng khó tính nhat. Neu khách hàng dang có nhu cau tìm mua thiet bi Panasonic nhung lai không biet nên tìm mua o dâu dáng tin và chat luong, thì hãy toi voi Doanh nghiep Thuan Phong - chúng tôi chính là dia diem so 1 trong viec kinh doanh, bán tat ca các dòng san pham dèn Panasonic Led chính hãng, chat luong tot nhat. Moi thông tin chi tiet xin Liên he den Tong dài 0868 805550 de duoc tu van và cham sóc tot nhat

 Overcoming the Challenge of Shorter Certificate Lifespans
Mike Cooper, Founder & CEO of Revocent,  10/15/2020
US Counterintelligence Director & Fmr. Europol Leader Talk Election Security
Kelly Sheridan, Staff Editor, Dark Reading,  10/16/2020
7 Tips for Choosing Security Metrics That Matter
Ericka Chickowski, Contributing Writer,  10/19/2020
Register for Dark Reading Newsletters
White Papers
Video
Cartoon
Current Issue
Special Report: Computing's New Normal
This special report examines how IT security organizations have adapted to the "new normal" of computing and what the long-term effects will be. Read it and get a unique set of perspectives on issues ranging from new threats & vulnerabilities as a result of remote working to how enterprise security strategy will be affected long term.
Flash Poll
How IT Security Organizations are Attacking the Cybersecurity Problem
How IT Security Organizations are Attacking the Cybersecurity Problem
The COVID-19 pandemic turned the world -- and enterprise computing -- on end. Here's a look at how cybersecurity teams are retrenching their defense strategies, rebuilding their teams, and selecting new technologies to stop the oncoming rise of online attacks.
Twitter Feed
Dark Reading - Bug Report
Bug Report
Enterprise Vulnerabilities
From DHS/US-CERT's National Vulnerability Database
CVE-2020-26895
PUBLISHED: 2020-10-21
Prior to 0.10.0-beta, LND (Lightning Network Daemon) would have accepted a counterparty high-S signature and broadcast tx-relay invalid local commitment/HTLC transactions. This can be exploited by any peer with an open channel regardless of the victim situation (e.g., routing node, payment-receiver,...
CVE-2020-26896
PUBLISHED: 2020-10-21
Prior to 0.11.0-beta, LND (Lightning Network Daemon) had a vulnerability in its invoice database. While claiming on-chain a received HTLC output, it didn't verify that the corresponding outgoing off-chain HTLC was already settled before releasing the preimage. In the case of a hash-and-amount collis...
CVE-2020-5790
PUBLISHED: 2020-10-20
Cross-site request forgery in Nagios XI 5.7.3 allows a remote attacker to perform sensitive application actions by tricking legitimate users into clicking a crafted link.
CVE-2020-5791
PUBLISHED: 2020-10-20
Improper neutralization of special elements used in an OS command in Nagios XI 5.7.3 allows a remote, authenticated admin user to execute operating system commands with the privileges of the apache user.
CVE-2020-5792
PUBLISHED: 2020-10-20
Improper neutralization of argument delimiters in a command in Nagios XI 5.7.3 allows a remote, authenticated admin user to write to arbitrary files and ultimately execute code with the privileges of the apache user.