Dark Reading is part of the Informa Tech Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them.Informa PLC's registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726.

Profile for anthonydrobbins

anthonydrobbins
Member Since: November 8, 2019
Apprentice
Posts: 1

So sánh bon toilet mot khoi & hai khoi cua thuong hieu INAX:

Su that rang bon toilet Inax có den tan 4-5 loai SP, nhung duoc Ua thích su dung nhat duong nhu chi có bàn cau mot khoi & 2 khoi. Lý do do dâu mà chúng ta nên dùng bon cau nguyên khoi hay hai khoi Inax. Các tin tuc duoc chia se bên duoi se giúp ban tìm duoc câu tra loi.

Diem tot, diem yeu cua bàn cau mot khoi INAX:

 • Bon toilet 1 khoi là kieu bàn cau có thùng chua nuoc gan lien voi thân bon cau thành nguyên khoi thong nhat, vài nguoi còn goi bon toilet mot khoi là bon toilet lien khoi.
 • hình dáng bat mat voi thùng chua nuoc và bàn cau di lien 1 khoi, các mau bon toilet Inax thuoc loai nguyên khoi giúp nguoi su dung de ve sinh lau chùi hon Vì không có khe rãnh bám bui.
 • hon the nua, boi vì kích co cua nhung mau bàn cau này khá lon nên khi su dung các ban se cam thay de chiu hon. Nhung dieu dó không có nghia là chi phí phai tra cho nuoc su dung ve sinh se nhieu hon dâu nhé. Nho có ung dung công nghe tiet kiem toi da luong nuoc rat hieu qua, bon cau Inax mot khoi dã không he làm nguoi dùng phai that vong voi nhung giá tri mà nó dem toi.

 • Nhung ban cung can phai de ý boi voi kích thuoc hoi to cua nhung chiec bon toilet 1 khoi Inax có the se khien không gian cua phòng tam tro nên hep, vuong víu hon. Hãy cân nhac than trong truoc khi bo trí các ban nhé. Neu gap bat ky quá khó nào trong lúc tính toán dien tích cung nhu cách bo trí bàn cau Inax 1 khoi sao cho phù hop, các ban hãy goi ngay so dien thoai de duoc ho tro nhanh nhat nhé.
 • Ngoài ra mot diem manh nua mà các ban nên xem qua dó là nguyên tac xa rua xi-phông cuc ky sach & êm cua loai SP này. Mac dù vay de dam bao co cau này phát huy toi da hieu nang thì ham & ong thông hoi phai thông thoáng, do xa xi-phông là nho vào luc hút de loai bo chat bám ban.
 • So sánh ve giá cua bàn cau Inax 1 khoi voi 2 khoi INAX thì loi the se nghiêng ve hon cho dòng san pham 2 khoi INAX. Tuy nhiên, muc khác biet này that su không phai là van de neu các ban dã lua chon duocc cho to am cua mình 1 mau kieu dáng thích hop.
 • Voi các phân tích vua roi ve uu su han che cua dòng bon cau Inax nguyên khoi han các ban dã phan nào có duoc nhung tính toán riêng de chon nên dùng bon cau nguyên khoi hay 2 khoi Inax. Tuy nhiên, hãy dung ngan ngai dành thêm 2 phút nua tìm hieu thêm Vì sao loai bon toilet 2 khoi Inax van có the canh tranh voi bàn cau nguyên khoi Inax nhé.

>>> Xem ngay các mau bon cau 2 khoi chat luong tai: https://hita.com.vn/bon-cau-2-khoi-261.html

Bon toilet inax 2 khoi INAX:

 • bàn cau 2 khoi INAX là kieu bon toilet Ve Sinh có thùng chua nuoc tách roi voi thân cau, hai khoi tách roi, có the lap ra lap vô mà không he han gì. Rat de hieu phai không nào?
 • Nguoc lai voi loai SP bon cau 1 khoi, bon cau Inax 2 khoi trong cau tao có phan thùng chua nuoc và bon cau hoàn toàn tách biet, nên bui ban de bám vào trong, gây mat thoi gian cho nguoi dùng de ve sinh lau chùi thuong xuyên.
 • Còn xét ve do tham my thì bon toilet thuoc dòng hai khoi có kieu dáng toi gian hon, nho gon so voi bon toilet Inax mot khoi. Do dó loai bon toilet này lai có the de dàng bo trí duoc trong moi không gian phòng tam.
 • và dac biet, bàn cau Inax 2 khoi INAX không yêu cau cao ve ham và ong thông hoi nho áp dung he thong thoát nuoc xoáy. Voi he thong này, thùng chua nuoc tong vet bám ban de dàng. Cung vì vay mà bàn cau Inax hai khoi se ton nuoc và on hon bàn cau Inax nguyên khoi. Nhung bù lai thì bon cau Inax 2 khoi có Mot vài thiet ke duoc tích hop ca 2 loai xa rua nhan hoac xa nuoc gat nham giúp nguoi dùng tiet kiem toi da luong nuoc.
 • Ve giá ca thì nhu dã nhac trên dây, bàn cau Inax hai khoi có muc giá thành thap hon so voi bàn cau Inax 1 khoi. Nhung san pham thuoc dòng bon cau Inax nguyên khoi bình thuong se phù hop hon cho nhung phòng ve sinh có dien tích nho.

Tóm lai, nhung tin tuc can thiet de giúp ban chon nên dùng bon cau nguyên khoi hay 2 khoi Inax deu dã duoc Thiet bi ve sinh HITA phân tích khá chi tiet trên dây. Hy vong qua topic này các ban se tìm kiem duoc cho mình 1 mau bon toilet phù hop nhat toi gia dình cua mình.Edge-DRsplash-10-edge-articles
I Smell a RAT! New Cybersecurity Threats for the Crypto Industry
David Trepp, Partner, IT Assurance with accounting and advisory firm BPM LLP,  7/9/2021
News
Attacks on Kaseya Servers Led to Ransomware in Less Than 2 Hours
Robert Lemos, Contributing Writer,  7/7/2021
Commentary
It's in the Game (but It Shouldn't Be)
Tal Memran, Cybersecurity Expert, CYE,  7/9/2021
Register for Dark Reading Newsletters
White Papers
Video
Cartoon
Current Issue
Enterprise Cybersecurity Plans in a Post-Pandemic World
Download the Enterprise Cybersecurity Plans in a Post-Pandemic World report to understand how security leaders are maintaining pace with pandemic-related challenges, and where there is room for improvement.
Flash Poll
Twitter Feed
Dark Reading - Bug Report
Bug Report
Enterprise Vulnerabilities
From DHS/US-CERT's National Vulnerability Database
CVE-2021-33035
PUBLISHED: 2021-09-23
Apache OpenOffice opens dBase/DBF documents and shows the contents as spreadsheets. DBF are database files with data organized in fields. When reading DBF data the size of certain fields is not checked: the data is just copied into local variables. A carefully crafted document could overflow the all...
CVE-2021-34767
PUBLISHED: 2021-09-23
A vulnerability in IPv6 traffic processing of Cisco IOS XE Wireless Controller Software for Cisco Catalyst 9000 Family Wireless Controllers could allow an unauthenticated, adjacent attacker to cause a Layer 2 (L2) loop in a configured VLAN, resulting in a denial of service (DoS) condition for that V...
CVE-2021-34768
PUBLISHED: 2021-09-23
Multiple vulnerabilities in the Control and Provisioning of Wireless Access Points (CAPWAP) protocol processing of Cisco IOS XE Software for Cisco Catalyst 9000 Family Wireless Controllers could allow an unauthenticated, remote attacker to cause a denial of service (DoS) condition on an affected dev...
CVE-2021-34769
PUBLISHED: 2021-09-23
Multiple vulnerabilities in the Control and Provisioning of Wireless Access Points (CAPWAP) protocol processing of Cisco IOS XE Software for Cisco Catalyst 9000 Family Wireless Controllers could allow an unauthenticated, remote attacker to cause a denial of service (DoS) condition on an affected dev...
CVE-2021-34770
PUBLISHED: 2021-09-23
A vulnerability in the Control and Provisioning of Wireless Access Points (CAPWAP) protocol processing of Cisco IOS XE Software for Cisco Catalyst 9000 Family Wireless Controllers could allow an unauthenticated, remote attacker to execute arbitrary code with administrative privileges or cause a deni...