Dark Reading is part of the Informa Tech Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them.Informa PLC's registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726.

Profile for nhunganh18

nhunganh18
Member Since: July 16, 2020
Apprentice
Posts: 1

http://groupspaces.com/100diemcom/pages/sua-loi-website-wordpress-permalinks-khong-hoat-dong

Bạn sẽ mất nhiều thời gian hÆ¡n Ä'ể chỉnh sá»­a trang web do ADI tạo ra so vá»›i trang web của Wix Editor. Vá»›i Wix Editor, bạn chỉ cần chọn loại trang web cÅ©ng nhÆ° mẫu và bạn có thể bắt Ä'ầu chỉnh sá»­a. Vá»›i ADI, bạn sẽ cần trả lời khoảng bảy câu hỏi bổ sung Ä'ể cung cấp cho nó thông tin cần thiết Ä'ể xây dá»±ng trang web. Tuy nhiên, không có gì khó khăn hay phức tạp về các câu hỏi.

Vá»›i cả hai phÆ°Æ¡ng pháp, Wix cung cấp quá nhiều trợ giúp dÆ°á»›i dạng hÆ°á»›ng dẫn bằng video ngắn, mẹo, v.v ... HÆ°á»›ng dẫn của Wix ADI thậm chí còn thân thiện hÆ¡n vá»›i người má»›i bắt Ä'ầu, vì chúng tuân theo quy trình từng bÆ°á»›c nÆ¡i bạn có thể chọn nÆ¡i bạn rời khỏi tắt bất cứ lúc nào Các mẹo và hÆ°á»›ng dẫn của Wix Editor tiêu chuẩn Ä'ược lan truyền khắp trang web khi bạn sá»­ dụng các tính năng / công cụ má»›i.

Đây là nÆ¡i kết thúc tÆ°Æ¡ng tá»±. Vá»›i tất cả các tùy chọn trong Trình soạn thảo Wix, người má»›i bắt Ä'ầu có thể thấy Ä'ường cong học tập dá»'c hÆ¡n và tất cả các tùy chọn ban Ä'ầu hÆ¡i áp Ä'ảo (tôi biết tôi Ä'ã làm), trong khi ADI có thể truy cập tá»'i Ä'a. Điều Ä'ó không có nghÄ©a là Wix Editor rất khó sá»­ dụng, nhÆ°ng bạn không cảm thấy lo lắng khi nhảy ngay vào và bắt Ä'ầu thay Ä'ổi mọi thứ vá»›i ADI. Quyết Ä'ịnh lá»›n nhất bạn cần Ä'Æ°a ra là giữa tính dá»... sá»­ dụng và tính linh hoạt.COVID-19: Latest Security News & Commentary
Dark Reading Staff 9/17/2020
Cybersecurity Bounces Back, but Talent Still Absent
Simone Petrella, Chief Executive Officer, CyberVista,  9/16/2020
Meet the Computer Scientist Who Helped Push for Paper Ballots
Kelly Jackson Higgins, Executive Editor at Dark Reading,  9/16/2020
Register for Dark Reading Newsletters
White Papers
Video
Cartoon
Current Issue
Special Report: Computing's New Normal
This special report examines how IT security organizations have adapted to the "new normal" of computing and what the long-term effects will be. Read it and get a unique set of perspectives on issues ranging from new threats & vulnerabilities as a result of remote working to how enterprise security strategy will be affected long term.
Flash Poll
How IT Security Organizations are Attacking the Cybersecurity Problem
How IT Security Organizations are Attacking the Cybersecurity Problem
The COVID-19 pandemic turned the world -- and enterprise computing -- on end. Here's a look at how cybersecurity teams are retrenching their defense strategies, rebuilding their teams, and selecting new technologies to stop the oncoming rise of online attacks.
Twitter Feed
Dark Reading - Bug Report
Bug Report
Enterprise Vulnerabilities
From DHS/US-CERT's National Vulnerability Database
CVE-2020-5421
PUBLISHED: 2020-09-19
In Spring Framework versions 5.2.0 - 5.2.8, 5.1.0 - 5.1.17, 5.0.0 - 5.0.18, 4.3.0 - 4.3.28, and older unsupported versions, the protections against RFD attacks from CVE-2015-5211 may be bypassed depending on the browser used through the use of a jsessionid path parameter.
CVE-2020-8225
PUBLISHED: 2020-09-18
A cleartext storage of sensitive information in Nextcloud Desktop Client 2.6.4 gave away information about used proxies and their authentication credentials.
CVE-2020-8237
PUBLISHED: 2020-09-18
Prototype pollution in json-bigint npm package < 1.0.0 may lead to a denial-of-service (DoS) attack.
CVE-2020-8245
PUBLISHED: 2020-09-18
Improper Input Validation on Citrix ADC and Citrix Gateway 13.0 before 13.0-64.35, Citrix ADC and NetScaler Gateway 12.1 before 12.1-58.15, Citrix ADC 12.1-FIPS before 12.1-55.187, Citrix ADC and NetScaler Gateway 12.0, Citrix ADC and NetScaler Gateway 11.1 before 11.1-65.12, Citrix SD-WAN WANOP 11....
CVE-2020-8246
PUBLISHED: 2020-09-18
Citrix ADC and Citrix Gateway 13.0 before 13.0-64.35, Citrix ADC and NetScaler Gateway 12.1 before 12.1-58.15, Citrix ADC 12.1-FIPS before 12.1-55.187, Citrix ADC and NetScaler Gateway 12.0, Citrix ADC and NetScaler Gateway 11.1 before 11.1-65.12, Citrix SD-WAN WANOP 11.2 before 11.2.1a, Citrix SD-W...